هدف گالوانولاین، تولید بازوهای مکانیکی خودکار برای خطوط گالوانیزه کارگاهی است.
بازوهای مکانیکی کنترل شده توسط سیستم کنترل خودکار (ACS)، امکان حمل و انتقال قطعات به خطوط، عملیات بلند کردن و پایین آوردن در درون وان را با دقت 2± میلی متر فراهم میکنند.


اپراتورهای خودکار

اپراتورهای خودکار
هدف گالوانولاین، تولید بازوهای مکانیکی خودکار برای خطوط گالوانیزه کارگاهی است.
بازوهای مکانیکی کنترل شده توسط سیستم کنترل خودکار (ACS)، امکان حمل و انتقال قطعات به خطوط، عملیات بلند کردن و پایین آوردن در درون وان را با دقت 2± میلی متر فراهم میکنند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
The following types of operators by FORTEX available:
بازوهای مکانیکی خودکار کنسولی
اپراتورهای خودکار سقفی و دروازهای
بازوهای مکانیکی خودکار کنسولی
بازوهای مکانیکی خودکار کنسولی تولید شده توسط گالوانولاین برای نقل و انتقال قطعات تا موقعیت پردازش خطوط خودکار، نیمه خودکار و مکانیکی پرداخت شیمیایی و الکتروشیمیایی سطح و نیز اعمال پوشش های غیر آلی طراحی شده اند.

ظرفیت بارگیری تا 3000 کیلوگرم.
بدنه و مسیرهای انتقال نسبت به خوردگی و سایش مقاوم هستند.
اعمال کنترل: دستی، نیمه خودکار و خودکار
درایو کاملاً الکترومکانیکی نوع چرخدار
جلوگیری 100 درصد از حرکات گهواره ای
مکانیزم قفل کردن و ترمز و شتاب چند سرعته هموار، امکان جلوگیری از تاب خوردن جسم آویزان را فراهم میکند.
دقت موقعیت یابی از 2± میلیمتر تا 01/0 میلیمتر
تغییرشکلهای دوبعدی و سه بعدی (حرکت در امتداد دو و یا سه محور)
اتوماسیون کامل تجهیزات حین نصب ACS
بهره وری بالای اقتصادی و بازپرداخت سریع
اپراتورهای خودکار سقفی و دروازهای
اپراتورهای خودکار سقفی و دروازهای تولید شده توسط گالوانولاین برای حمل و انتقال قطعات و قسمتها تا موقعیت پردازش خطوط خودکار، نیمه خودکار و مکانیکی برای پرداخت شیمیایی و الکتروشیمیایی سطح و نیز اعمال پوشش های غیر آلی طراحی شدهاند.

ظرفیت بارگیری تا 250 کیلوگرم.
طراحی ضد خوردگی بدنه و مسیرهای انتقال.
کنترل: دستی، نیمه خودکار و خودکار
درایو کاملاً الکترومکانیکی
نوع چرخدار یا کاترپیلار
جلوگیری 100 درصد از حرکات گهوارهای
مکانیزم قفل کردن و ترمز و شتاب چند سرعته هموار، امکان جلوگیری از تاب خوردن جسم آویزان را فراهم میکند.
دقت موقعیتیابی از 2± میلیمتر تا 01/0 میلیمتر و حالت 2بعدی و سه بعدی
اتوماسیون کامل تجهیزات حین نصب ACS
بهرهوری بالای اقتصادی و بازپرداخت سریع
گالری اپراتورهای خودکار