نرم­افزار

لوازم جانبی سیستم ماتریکس کنترل سیالات

شما می توانید نوع اطلاعات ردیابی مورد نیاز خود را انتخاب کنید (از اطلاعات پایه تا جامع). در صورت نیاز، میتوان سیستم را سفارشی کرد.
کد
256634
256635
256636
571072
توضیحات
CD با نرم­افزار Premier
CD با نرم­افزار Professional
CD با نرم­افزار Basic
رابط خط اتوماتیک برای بسته Premier
دستگاه فرستنده و گیرنده بی سیم و تجهیزات اتصال
از دستگاه فرستنده و گیرنده بی سیم و تجهیزات اتصال ویژه، برای دریافت اطلاعات از کنتورها، پمپ­ها و مانیتورهای سطح مخزن استفاده می شود.
کد
257464
255731
15T999
15T998
119572
* بیش از یک عدد لازم نیست
توضیحات
فرستنده و گیرنده با واحد برق جهانی*
آداپتور USB/RS422
کابل USB 5 متر
کابل USB 1 متر
کابل RS422 (مارپیچ 305 متر)
یونیت کنترل هوای پمپ (PAC)
هر پمپ به یک یونیت کنترل هوای پمپ (PAC) احتیاج دارد. PAC برای ایمنی و حفاظت از تجهیزات ضروری است. PAC تنها پس از دریافت یک فرمان مناسب از سیستم ماتریکس اجازه ورود هوا به پمپ را می­دهد.
کد
247436
توضیحات
یونیت نصب شده روی پمپ (93 scfm)
مانیتور سطح مخزن باید در تمام مخازن با ظرفیت بالا نصب شود. این مانیتور به طور خودکار سطح روغن یا ضد یخ را تعیین می­کند.
مانیتور سطح مخزن (TLM)
کد
256285
توضیحات
مانیتور سطح مخزن
کنتور دیجیتال ماتریکس، تا 18,9 لیتر بر دقیقه
کد
256282
256482
256483
256484
256485
توضیحات
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار (مایع هیدرولیک)
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار (ضدیخ)
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار (مایع هیدرولیک)
کنتور دیجیتال ماتریکس، تا 53 لیتر بر دقیقه
کد
256486
256487
256488
257120
توضیحات
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی سخت با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
دهانه 4/3 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی سخت با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
دهانه 4/3 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
فیلترهای پاکسازی مسیر
کد
248421 248418
248419 248417
توضیحات
62 بار، نصب­شده روی پمپ
62 بار، نصب­شده روی دیواره
124 بار، نصب­شده روی پمپ
124 بار، نصب­شده روی دیواره
فیلترهای قابل تعویض پاکسازی مسیر
کد
15D702
119278
توضیحات
نصب فیلترهای spin-on،62 bar
124 bar. المان فیلتر
نرم­افزار
شما می توانید نوع اطلاعات ردیابی مورد نیاز خود را انتخاب کنید (از اطلاعات پایه تا جامع). در صورت نیاز، میتوان سیستم را سفارشی کرد.

دستگاه فرستنده و گیرنده بی سیم و تجهیزات اتصال
از دستگاه فرستنده و گیرنده بی سیم و تجهیزات اتصال ویژه، برای دریافت اطلاعات از کنتورها، پمپ­ها و مانیتورهای سطح مخزن استفاده می شود.

یونیت کنترل هوای پمپ (PAC)
هر پمپ به یک یونیت کنترل هوای پمپ (PAC) احتیاج دارد. PAC برای ایمنی و حفاظت از تجهیزات ضروری است. PAC تنها پس از دریافت یک فرمان مناسب از سیستم ماتریکس اجازه ورود هوا به پمپ را می­دهد.

مانیتور سطح مخزن (TLM)
مانیتور سطح مخزن باید در تمام مخازن با ظرفیت بالا نصب شود. این مانیتور به طور خودکار سطح روغن یا ضد یخ را تعیین می­کند.

کنتور دیجیتال ماتریکس
Wireless transceiver and special connecting equipment are used for receiving information from meters, pumps and tank level monitors.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly