مدل

ظرفیت بالابر، t ارتفاع اولیه، mm حداکثر ارتفاع، mm کورس، mm کورس (رابط)، mm  

منبع قدرت

 

کنترل

 

وزن، kg

JET50V 50 610 1390 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 380 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 210
JET50E 50 610 1390 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 220 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 210
JET50P 50 610 1390 330  

200،300،400،450

پنیوماتیک، 6 بار، 6 bar ازراه­دور، کابل 6متر 180
JET100V 50 610 1390 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 380 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 245
JET100E 100 610 1390 330  

200،300،400،450

الکتریکی، 220 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 245
JET100P 100 610 1390 330  

200،300،400،450

پنیوماتیک، 6 بار، 6 bar ازراه­دور، کابل 6متر 215
JET150V 150 660 1440 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 380 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 285
JET150E 150 660 1440 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 220 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 285
JET150P 150 660 1440 330  

200،300،400،450

پنیوماتیک، 6 بار، 6 bar ازراه­دور، کابل 6متر 250
JET200V 150 660 1440 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 380 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 342
JET 200E 150 660 1440 330  

200،300،400،450

محرک الکتریکی، 220 ولت ازراه­دور، کابل 6متر 342
JET 200P 150 660 1440 330  

200،300،400،450

پنیوماتیک، 6 بار، 6 bar ازراه­دور، کابل 6متر 305

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید